top of page
logo_Png.png

Kinderen Blij 

Ouders Blij 

School Blij 

Privacy Beleid

Dit privacy beleid is van toepassing vanaf 1 maart 2021  

Inleiding
In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe Puijvelde schoolfotografie omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Dit privacybeleid ziet op de door Puijvelde schoolfotografie aangeboden dienstverlening en de daarbij behorende websites. In het privacybeleid wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt. Je wordt aangeraden om dit privacybeleid zorgvuldig door te lezen.

Puijvelde schoolfotografie  is statutair gevestigd te Beek en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 66070686 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacybeleid is Puijvelde schoolfotografie bereikbaar op werkdagen vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer 06 47005142 Ook kun je contact opnemen via het contactformulier. Indien je graag anoniem iets wilt melden, dan kan je hiervoor telefonisch contact opnemen.  

 

Verwerken van persoonsgegevens

Puijvelde schoolfotografie als verwerker
Puijvelde schoolfotografie maakt foto's in opdracht van haar opdrachtgevers. De opdrachtgevers bestaan uit scholen en kinderdagverblijven. Vervolgens worden de foto's in sommige gevallen door Puijvelde schoolfotografie online ter beschikking gesteld aan bijvoorbeeld de ouders van schoolgaande kinderen. De foto's blijven op verzoek van onze opdrachtgevers (de scholen) in principe 6 maanden beschikbaar (tenzij een opdrachtgever specifiek een andere termijn met ons is overeengekomen). Puijvelde schoolfotografie heeft intern een aantal kwaliteitskenmerken vastgesteld waaraan de foto's moeten voldoen wil naar haar mening sprake zijn van kwalitatief hoogwaardige foto's. Denk daarbij aan kenmerken zoals een bepaalde scherpte of achtergrond, maar ook het aanwezig zijn van bijvoorbeeld een lach op het gezicht.

Zoals aangegeven blijven de foto's op verzoek van onze opdrachtgevers in principe 6 maanden beschikbaar (tenzij een opdrachtgever specifiek een andere termijn met ons is overeengekomen). De foto's worden daarna verwijderd en zijn daarna ook niet meer voor Puijvelde schoolfotografie beschikbaar. Betrokkenen (personen die op de foto staan) en, indien van toepassing, hun wettelijk vertegenwoordiger(s) kunnen Puijvelde schoolfotografie ook rechtstreeks verzoeken om foto's te laten verwijderen. Puijvelde schoolfotografie zal daar natuurlijk zo snel mogelijk gehoor aan geven. Neem hierover dan ook gerust contact met ons op. De manieren waarop wij te bereiken zijn, vind je in de tweede alinea op deze pagina. Ook in dat geval zijn de foto's dus ook niet meer voor Puijvelde schoolfotografie beschikbaar. 

Foto's kunnen alleen besteld worden op basis van een aan opdrachtgever verstrekte inlogkaart. In het geval de opdrachtgever een school is, dan deelt de school de inlogcodes uit aan de kinderen. Op die inlogkaart is een inlogcode te vinden. Deze inlogcode kun je invullen op onze website. Als een inlogkaart kwijt is, kun je met ons contact opnemen. 

Betrokkenen (personen die op de foto staan) en, indien van toepassing, hun wettelijk vertegenwoordiger(s), komen dus in het bezit van een inlogcode, zodat de foto's kunnen worden besteld. Vanaf dat moment kunnen zij ook zelfstandig bepalen om de betreffende foto's langer te bewaren dan de met de initiële opdrachtgever overeengekomen termijn. Het is dan mogelijk om de bewaartermijn van de foto's telkens met 48 maanden te verlengen. Dit biedt de mogelijkheid om aanvullende dienstverlening te verrichten, zoals het kunnen bestellen van een fotoreeks van foto's gemaakt in groep 1 tot en met 8 van een bepaald kind. Voor deze gegevensverwerkingen heeft Puijvelde schoolfotografie dus een verzoek gekregen van de betrokkenen (personen die op de foto staan) of, indien aan de orde, hun wettelijk vertegenwoordiger(s). Zekerheidshalve heeft Puijvelde schoolfotografie daar ook expliciet toestemming voor gevraagd. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (de verwerkingen van vóór de intrekking blijven echter rechtsgeldig). Technisch is het mogelijk dat de betreffende foto's op ieder moment zelfstandig door de betrokkenen (personen die op de foto staan) of, indien aan de orde, hun wettelijk vertegenwoordiger(s) worden verwijderd. Voor de goede orde: ook voor Puijvelde schoolfotografie zijn de foto's dan niet meer beschikbaar. Natuurlijk mag je ook contact opnemen met Puijvelde schoolfotografie als je wilt dat wij de foto's voor je verwijderen. 

Al de hierboven genoemde activiteiten voert Puijvelde schoolfotografie uit in opdracht van de initiële opdrachtgevers of van de betrokkenen (personen die op de foto staan) en, indien van toepassing, hun wettelijk vertegenwoordiger(s). Puijvelde schoolfotografie wordt daarom voor deze activiteiten aangemerkt als 'verwerker' als bedoeld in de privacywetgeving. 

In de van toepassing zijnde algemene voorwaarden is een verwerkersovereenkomst opgenomen welke voldoet aan de AVG (artikel 12 van de algemene voorwaarden). Een opdrachtgever sluit hierdoor automatisch een verwerkersovereenkomst met Puijvelde schoolfotografie.

 

Puijvelde schoolfotografie als verwerkingsverantwoordelijke

 

Bestellen van foto's
Zoals aangegeven worden de schoolfoto's online beschikbaar gesteld voor ouders van schoolgaande kinderen. Voor die personen is het mogelijk om de voor hen relevante foto's te bestellen.

Als men dat wil, wordt door het plaatsen van een bestelling een overeenkomst met Puijvelde schoolfotografie aangegaan. Bij het aangaan en uitvoeren van die overeenkomst worden persoonsgegevens door Puijvelde schoolfotografie verwerkt. Dit zodat de betreffende foto's uiteindelijk bezorgd kunnen worden bij de personen die de foto's besteld hebben. Het gaat hier om een gegevensverwerking van de gewenste foto's, de NAW-gegevens, telefoonnummer en het e-mailadres van de personen die de foto's bestellen. Het grootste deel van deze gegevens mag Puijvelde schoolfotografie verwerken omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. 

Het verstrekken van deze persoonsgegevens is verplicht. Indien deze persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan de overeenkomst niet worden uitgevoerd. Indien de gegevensverwerking niet nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst (dit kan voor sommige foto's het geval zijn), dan is de betreffende gegevensverwerking noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Puijvelde schoolfotografie. Zonder deze verwerking kan de bestelling namelijk niet verwerkt worden.   

 

Contactformulier websites
Op de websites van Puijvelde schoolfotografie is een contactformulier beschikbaar. Als het contactformulier ingevuld en verzonden wordt, dan worden persoonsgegevens verwerkt zodat Puijvelde schoolfotografie de vraag, klacht of andersoortige communicatie af kan handelen. Ook kan dan op verzoek informatie worden toegezonden. 

Het verstrekken van de persoonsgegevens is verplicht, omdat anders de communicatie niet afgehandeld kan worden. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Puijvelde schoolfotografie. Dit belang bestaat concreet uit het belang van Puijvelde schoolfotografie om vragen, klachten of andersoortige communicatie af te kunnen handelen. 

Aanvragen van informatie
Het is mogelijk dat je via de website informatie aanvraagt zoals een informatie brochure. Je dient in het bijbehorende aanvraagformulier de volgende persoonsgegevens te verstrekken.
- Voornaam;
- E-mail;
- Telefoonnummer;
- Naam school.

Als bovenstaande persoonsgegevens niet worden verstrekt, dan kan het verzoek niet in behandeld worden genomen. De persoonsgegevens worden in de eerste plaats gebruikt om de gevraagde informatie toe te kunnen sturen. De persoonsgegevens kunnen vervolgens ook gebruikt worden om telefonisch contact op te nemen voor commerciële doeleinden. 

Concreet houdt dit in dat wij jou binnen 3 maanden na de aanvraag (exclusief gemiste oproepen) éénmaal telefonisch mogen benaderen om onze dienstverlening onder de aandacht te brengen. De persoonsgegevens worden daarom tot uiterlijk 3 maanden na het aanvragen van de informatie en/of het proefpakket door ons bewaard. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang. Dit belang bestaat concreet uit een commercieel belang om onze producten en diensten bij jou onder de aandacht te brengen. 

 

In ruil voor onze informatie vinden wij het redelijk en gerechtvaardigd dat wij jou één keer telefonisch onze producten en diensten onder de aandacht kunnen brengen. Let op dat je te allen tijde, dus ook voorafgaand aan het moment dat wij telefonisch contact hebben opgenomen, gebruik kan maken van het recht van bezwaar. Puijvelde schoolfotografie zal in dat geval geen telefonisch contact met jou opnemen. Wij zullen vervolgens alleen nogmaals telefonisch contact met jou

opnemen, als je daarvoor toestemming hebt gegeven. 

Klantbeoordelingen
Op onze website kunnen klanten een klantbeoordeling achterlaten. Het is mogelijk, maar niet verplicht, dat je je voor- en achternaam koppelt aan de beoordeling. Deze verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van toestemming van de personen van wie de gegevens worden verwerkt. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (de verwerkingen van vóór de intrekking blijven echter rechtsgeldig). Concreet betekent dit dat je Puijvelde schoolfotografie kunt verzoeken om een klantbeoordeling te verwijderen. Puijvelde schoolfotografie zal daar natuurlijk zo snel mogelijk gehoor aan geven. Neem hierover dan ook gerust contact met ons op. De manieren waarop wij te bereiken zijn, vind je in de tweede alinea op deze pagina. Puijvelde schoolfotografie toont de beoordelingen tot het moment dat de betreffende toestemming wordt ingetrokken

Klachtenregistratie
Het kan natuurlijk gebeuren dat je een klacht bij ons indient, bijvoorbeeld over onze dienstverlening. Dit kan via verschillende kanalen (bijvoorbeeld via de telefoon of via Facebook). Iedere klacht wordt door Puijvelde schoolfotografie in behandeling genomen. Als je anoniem een klacht wilt uiten dat kan dat via de telefoon. 

Tijdens het registreren en afhandelen van klachten verwerken wij persoonsgegevens. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van ons en jouw gerechtvaardigde belang. Op deze manier kunnen wij namelijk de klacht in behandeling nemen en jou terugkoppeling geven. Zo snel mogelijk nadat de klacht is afgehandeld (en maximaal 1 jaar na het indienen van de klacht), zullen wij de persoonsgegevens verwijderen. Als je wilt dat wij de klacht en bijbehorende persoonsgegevens per direct verwijderen, dan kun je dat natuurlijk aan ons vragen. Puijvelde schoolfotografie zal daar dan zo snel mogelijk gehoor aan geven. Neem hierover dan ook gerust contact met ons op. De manieren waarop wij te bereiken zijn, vind je in de tweede alinea op deze pagina. 

Bewaartermijn
In dit privacybeleid is zoveel als mogelijk aangegeven wat de bewaartermijn van persoonsgegevens is. Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen, dan bewaart Puijvelde schoolfotografie de persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Verwerkers en andere derden
Persoonsgegevens kunnen in opdracht van Puijvelde schoolfotografie worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en subverwerkers. Denk aan het h
ostingbedrijf dat onze website host, het bedrijf dat een afdruk maakt van de foto's en het postorderbedrijf dat bestellingen verwerkt om deze te kunnen bezorgen. De verwerkers en subverwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Puijvelde schoolfotografie en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden (met uitzondering van de hierboven genoemde verwerkers en subverwerkers) niet verstrekt aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. 

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door een browser lokaal worden opgeslagen. Puijvelde Fotografie gebruikt cookies om gebruikers te herkennen bij een volgend bezoek en om gericht te kunnen adverteren. De website plaatst functionele- en marketingcookies van Google (lees hier meer: https://policies.google.com/technologies/partner-sites), LinkedIn en META (voorheen Facebook).

De informatie die Google, LinkedIN en META verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door META, Google en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. META, Google en LinkedIn stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. De geanonimiseerde gevens worden o.a. gebruikt om bezoekers van deze website gerichte advertenties te tonen op de diverse (sociale) media. 

Je privacyrechten
Op basis van de Algemene Verordening Gegevens bescherming (hierna: "AVG") heb je een aantal rechten. Je hebt het recht om Puijvelde schoolfotografie te verzoeken om inzage (art. 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van je persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heb je het recht om Puijvelde schoolfotografie te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). 

Onder bepaalde omstandigheden heb je ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.  Puijvelde schoolfotografie wenst te benadrukken dat zij privacy hoog in het vaandel heeft staan. Zij gaat aldus - binnen hetgeen wettelijk is toegestaan - zo flexibel mogelijk om met alle rechten van betrokkenen. Als je van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, neem dan contact met ons op via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.

Wijzigingen en afrondende opmerkingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.  

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 01-03-2021

Waar kan ik je mee helpen?

Heb je vragen? Of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn bereikbaar via de mail of bel ons!

Info@puijveldeschoolfotografie.com

0647005142

bottom of page